බ්‍රිතාන්‍ය උණුසුම් බිරිඳ කම්පන යන්ත්‍රයෙන් තෘප්තිමත් වන අතර පසුව ස්වාමිපුරුෂයා ඇයවම අවුල් කරයි