නව සරාගී යට ඇඳුම්වල ඝන නොකැපූ සහ අං සහිත ගිම්හාන කුකුළා