ගෙදර හැදූ අන්තර් වාර්ගික ඇගේ පළමු වතාවට කළු ගොන් කුකුළෙකු සමඟ