තෙත් උණුසුම් මිල්ෆ් අසභ්‍ය අං අං ගැහැනිය ලිංගික සෙල්ලම් බඩු භාවිතයෙන් බහු සුරාන්තයට පත් වේ