ඇතුළත රෝස පැහැයෙන් සෙල්ලම් කිරීමට මා කැමති ලස්සන පුසි තොල්