සැමියාගේ මිතුරා විසින් බිරිඳට ඇඟිල්ලක් ගසා ෆේෂල් එකක් ලබා ගනී