ස්පන්දනය වන පාෂාණ තද ලිංගය බිරිඳට ඇතුළු කළේ ඇයට වේගයෙන් හා දැඩි ලෙස කෙලවීම සඳහා ය