මම කම්මුල් කරන අතරතුර මගේ තට්ටම් සිදුර සහ බෝල කම්පනය