ඩග් ඔන්ලයින් ආධිපත්‍යයේ ෆෙම්ඩම් විසින් භාවිතා කරන ලදී