ජෙරල්ඩ් පයිල්ස් ඇයව උඩට ගෙන යන විට ෆ්‍රෙඩ් බූට් මාරිව ඇඳ මතට ඇද දමයි