අපි කියනවා 'ශිෂ්‍යයන්' ඉන්නවා කියලා, නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම ඔවුන් ඇනාට කල්ලි ගැසීමට අවශ්‍ය අයයි