විශාල කළු කුකුළා වෙස්මුහුණු ස්ටඩ් පැදගෙන යන සුදු බිරිඳගෙන් හිස ලබා ගනී