ඔන්ලයින් මගුල් යාලුවෙකු විසින් අවජාතක බිරිඳව පහත් කර එය රූගත කිරීම