තෙල් ආලේප කරද්දී නිරුවතින් හිරු බැස යන බිරිඳට ලිංගික සෙල්ලම් බඩුවක් සමඟ ඇයට කෙලවීමට සිදු විය