මගේ බිරිඳ සහ අපි කැමති දේ ඔබ කැමති නම් කරුණාකර අදහස් දක්වන්න