ටොම්ගේ ඉඩම් හිමියා ඔහු යම් සංස්කරණයක් කරමින් සිටිනු දැක ඒ කුමක් ගැනදැයි විමසුවාය