මම ලීඩ්ස් හි බාර් එකකින් මේ දඩබ්බර තරුණ ගැහැණිය තෝරා ගත්තෙමි