මම සහ මම පමණක් එබැවින් දර්ශනය භුක්ති විඳින්න සහ ඔබ සිතන්නේ කුමක්දැයි මට දන්වන්න