බිරිඳ කුකුළා උරා බොන්න කැමති නැති බව හබිට ඒත්තු ගැන්වීමට පුරුදු විය