ආච්චිලා කවදාවත් මේ සරාගී පරිණත වයික්සන් වෙනුවෙන් මැරෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ