සුරාන්තය සමඟ උදෑසන කුකුළා මාස්ටර්බේෂන් කිරීමේදී අං දැනීම