බිරිඳ සිපගැනීමෙන් සහ උද්යෝගිමත් කුකුළා ලිංගිකත්වය භුක්ති විඳිනවා