හොට් කොලේජ් කොල්ලාගේ ලොකු කුකුළා කඩා වැටීමට පහර දුන්නා