විවාහක යුවල ස්වාමිපුරුෂයා තම බිරිඳගෙන් අහනවා මේ බැල්ලිය කවුද කියලා