ඇගේ හබි බිරිඳ වෙනත් පිරිමියෙකු විසින් සතුටට පත් කිරීම